REGULAMIN STUDIA FITNESS STREFA ŚWIECIE
ul.Klasztorna 18 86-100 Świecie


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron w zakresie korzystania z usług Obiektu Strefa Świecie,przy ul. Klasztornej 18, 86-100 Świecie, reprezentowanego przez przedsiębiorstwo Paula Jaworska ul. Dworcowa 13, 86-105 Terespol Pomorski NIP 559 196 31 63 REGON 341182764 (zwanej dalej Strefą).
3.Z momentem opłacenia zajęć Klient staje się Uczestnikiem zajęć (zwanym dalej Uczestnikiem).
4.Uczestnikiem Strefy może zostać każda osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego Uczestnikiem może zostać osoba małoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. 
5.Każdy Uczestnik Strefy otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest przedstawić w recepcji przed rozpoczęciem zajęć.
6.Użyczenie karnetu osobie trzeciej może skutkować nałożeniem kary w wysokości 1000 zł.
7. Wysokość opłat za poszczególne karnety określa cennik Strefy.
8. Strefa ma prawo zmiany wysokości opłat za poszczególne karnety, pod warunkiem powiadomienia Uczestnika na miesiąc przed ich wprowadzeniem.
9. Karnety są ważne 30 dni od momentu zakupu – wliczając niedziele i święta.
 11. Uczestnik zobowiązany jest zakupić nowy karnet na ostatnich zajęciach starego karnetu w celu zachowania ciągłości rezerwacji miejsca w grupie. Brak uiszczonej opłaty jest jednoznaczny z rezygnacją z zajęć.
12. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania oraz sprzedaży osobom trzecim.
13. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi.
14. Uczestnik Strefy ma możliwość wykorzystania karnetu tylko w grupie do której jest przypisany, zmiany grup dokonywane są wyłącznie w recepcji Strefy i uzależnione od dostępności miejsc w poszczególnych grupach.
15. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania nieobecności do godziny 12:00 w dniu zajęć, wszystkie nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po wyznaczonej godzinie będą traktowane jako zrealizowane wejście.
16. Uczestnik po wejściu do Strefy zobowiązany jest okazać karnet w recepcji w celu zweryfikowania obecności. W przypadku braku karnetu uczestnik może zostać obciążony kosztem wejścia jednorazowego.
17. Uczestnik Strefy powinien przed uczestnictwem w zajęciach zasięgnąć niezależnej opinii lekarza specjalisty odnośnie swojego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
18. Ciąża wyklucza uczestnictwo w zajęciach, z wykluczeniem zajęć przeznaczonych dla kobiet w ciąży.
19. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych Uczestnik powinien poinformować instruktora przed zajęciami.
20. Personel Strefy nie posiada wykształcenia medycznego.
21. Uczestnicy, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Strefy.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚC
1. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć lub strefy/sali, na której prowadzone są zajęcia w przypadku, gdy:
-uczestnik nie jest uczestnikiem zajęć (zapisanym na liście uczestników zajęć),
-uczestnik nie wykonuje instrukcji trenera,
-zachowanie Uczestnika zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne (bez zwrotu zapłaconych opłat za dane zajęcia),
2. Na sali sportowej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, tj. osoby które dokonały odpowiedniej płatności. Z uwagi na komfort uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach sportowych.
3. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Strefy przez Uczestników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, betablokerów lub środków uspokajających.
4. Podczas korzystania z zajęć i urządzeń Uczestnik  zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a także regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń, wszelkich informacji na nich zamieszczonych oraz wskazówek trenerów i personelu Strefy.
5. Jeśli Uczestnik nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń Strefy – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu Szkoły.
6. Jeśli Uczestnik stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Strefy o uszkodzeniu.
7. Strefa  nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Uczestnika z urządzeń i usług Szkoły, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. Uczestnik ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.
8. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Strefy o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Uczestników.
9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Strefy będące wynikiem niezastosowania się do ww. zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Strefy.
10. Strefa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi przez innego Uczestnika lub jakąkolwiek osobę trzecią.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Strefy mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie mogą być publikowane na stronie internetowej Strefy lub w portalach społecznościowych oraz, akceptując Regulamin, wyraża na to zgodę. Uczestnik ma prawo w każdym momencie zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Strefy do opublikowania takiego nagrania. Uczestnik może zażądać usunięcia już opublikowanego nagrania obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji Strefa niezwłocznie po otrzymaniu żądania usuwa nagranie ze wszystkich stron internetowych, na których opublikowała nagranie.

§ 3 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE SZKOŁY

1. Strefa nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Uczestnik nie korzysta podczas zajęć.
2. Strefa nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, biżuterię,  telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.
3. Uczestnicy powinni zwolnić szafkę przed wyjściem ze Strefy. Szafki niezwolnione do chwili zamknięcia Szkoły w danym dniu mogą być otwierane i opróżniane przez personel Strefy, przy czym Strefa nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione i ma prawo wyzbycia się rzeczy w wybrany przez siebie sposób, a Uczestnik tym samym pozbawiony jest prawa do jakiegokolwiek roszczenia w tym zakresie.

§ 4 ZASADY ZACHOWANIA W SZKOLE

1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się na terenie całej Strefyw sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Uczestnikom.
2. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Uczestnika przez personel Strefy.
3. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosować się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także zapewnić higienę i komfort innym Uczestnikom.
5. Zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia.
6. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, tym samym nie zakłócając porządku pracy  oraz toku realizowanych zajęć. 
7.Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Strefy oraz na terenie całego obiektu przy ul. Klasztornej 18, 86-100 Świecie.
8. Na terenie Strefy zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
9. Zabrania się używania, bez zgody personelu Strefy jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
10. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej przez Uczestnika upoważnia Strefę do rozwiązania Umowy Członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5 KORZYSTANIE Z SZKOŁY PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE

1. Uczestnikami Strefy za pisemną zgodą opiekunów prawnych mogą być małoletni.
2. Strefa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Szkoły.
3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie Strefy tylko pod opieką opiekunów ustawowych.
4. Strefa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług/urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
5. Osoby małoletnie będące Uczestnikami Strefy, jak i dzieci korzystające z niej pod opieką opiekunów zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu.

§ 6 ZAJĘCIA W SZKOLE

1. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora w dniu prowadzonych przez niego zajęć Strefa zastrzega sobie prawo wyznaczenia innego instruktora w zastępstwie bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym fakcie uczestników zajęć.
2. W sytuacjach losowych Strefa zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przy czym odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym z uczestnikami terminie lub zostanie przedłużona data ważności karnetu.
3. W przypadku gdy w zajęciach grupowych bierze udział mniej niż 5 Uczestników Strefa ma prawo do rozwiązania grupy lub przeniesienia jej Uczestników do innej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym.
4. W przypadku wystąpienia pod stronie Uczestnika okoliczności przez niego niezawinionych, które uniemożliwiają mu lub w znacznym stopniu utrudniają realizację postanowień Umowy Uczestnikowi przysługuje prawo renegocjacji ze Strefą zasad realizacji postanowień Umowy Członkowskiej (np. poprzez zawieszenie członkostwa) – każdy przypadek Uczestnika będzie rozpatrywany przez Strefę indywidualnie.

§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Strefę Uczestnik może złożyć w formie pisemnej w recepcji Szkoły lub przesłać na adres mailowy paula.jaworska@onet.eu.
2. Strefa  rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej.

§ 8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W dniach ustawowo wolnych od pracy Strefa zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług jej Uczestnikom.
2. Strefa może zostać zamknięta na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w dowolnej formie, w tym również przez opublikowanie informacji na stronie internetowej Strefy lub portalu społecznościowym). Zamknięcie Strefy z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części karnetu, o ile nie przekroczy 10 dni w roku.
3. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Strefy.
4. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi niewchodzące w zakres cennika są określane przez Strefę indywidualnie.
5. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Strefy lub publikowane na stronie internetowej www.strefaswiecie.pl lub portalu społecznościowym.
6. Strefa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Strefę, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostępnienia Uczestnikom zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez:wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń;
jeżeli zaś zmiana następuje na niekorzyść Uczestnika – poprzez osobiste zawiadomienie Uczestnika (w dowolnej formie, w tym również za pośrednictwem poczty e-mail).
7. W sprawach nieuregulowanych w  Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.